Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2017

niebieskoczarna
niebieskoczarna
4199 b8ad
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viauaremyheaven uaremyheaven
niebieskoczarna
Jest na świecie tyle pięknych rzeczy a ty się martwisz, że zimno, że nie posprzątane
— mama, jak zawsze najmądrzej
niebieskoczarna
7611 8ae7 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaToshi Toshi
niebieskoczarna
9018 9cb3 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaToshi Toshi
niebieskoczarna
niebieskoczarna
2602 9e97 500
Reposted fromvaka vaka viablack-soul black-soul

September 29 2017

When was the last time anyone ever told you how important you are?
— Maya Angelou (via dollykadulha)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabanshe banshe
0406 db5e 500

Giuseppe Gradella - Denise Beruffi
Full Credit List — http://www.darkbeautymag.com/2017/09/giuseppe-gradella-denise-beruffi-3/

Reposted fromcuty cuty viabanshe banshe
niebieskoczarna
If you must die, sweetheart,
die knowing your life was my life's best part.
— K.Henson 'You'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viabanshe banshe
niebieskoczarna
Reposted fromhernameisalice hernameisalice viabanshe banshe
niebieskoczarna
Reposted fromkabliukai kabliukai viawarkocz warkocz
4943 a7d5
Reposted fromeroticpictures eroticpictures viawarkocz warkocz
Widzisz jaka ona jest? Będzie Ci opowiadała o wszystkich z największymi szczegółami, tylko nie o sobie. Ma taki mechanizm obronny. Tak jakby nie miała własnego życia. Jakby jej życie było nieistotne.
— (via dziurywniebie)
Reposted fromkostuchna kostuchna

September 11 2017

5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

niebieskoczarna

Nie jesteś byle kim - nie traktuj się byle jak

http://www.aniamaluje.com/2017/09/nie-jestes-byle-kim-nie-traktuj-sie.html
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaToshi Toshi
niebieskoczarna
niebieskoczarna
2950 32dd
Reposted fromriseandshine riseandshine viaToshi Toshi

September 07 2017

5823 ce56 500

heather-dru:

Decorating help from one of my favorite black cats.

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl